سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فانوس

 

  

  

حیا؛وام دار توبود!

عفت،ازتونشأت میگرفت!

زنانگی؛پای درس تو مینشست !

وخانمی؛ازتو سرمشق میگرفت!

یادم نمیرود آنروز که رسول خدادرمسجد ودر میان اصحاب،ازما سؤال کرد:

ـبرترین چیز برای زن چیست؟

وماهمه ماندیم!حتی من،کهمتصل به منزل وحی بودم،ماندم،آمدم از شما سؤال کردم وپاسخت را پیش پیامبر بردم.

ـبهترین چیز برای زن آنست که نه مردی اورا ببیند و نه او مردی را ببیند.

پیامبر به فراست دریافت که این کشف؛کشف من نیست.کشف فاطمی است.....

گفت:

این پاسخ را ازآن کیست؟

گفتم:

دخترتان فاطمه.

باتبسّمی ملیح فرمودند:

-حقّاکه فاطمه پاره ءتن من است.

هرچه هست،ازبرکت توست فاطمه جان.وهرچه فرزندانمان هم داشته باشند،ازبرکت وجودتوست!

تو زنی هستیکه امامت بشر،درمقابل تو زانو میزند.توهمسر ومادررهبری خلائقی فاطمه جان.........


نوشته شده در سه شنبه 91/2/19ساعت 11:57 صبح توسط صبا نظرات ( ) |


Design By : Pichak

ساخت کد صوتی آنلاین